Privacy statement

De Privacy Cooperatie

ARTIKEL 1. KENNISGEVING PRIVACY BELEID
 • Deze privacy verklaring is bedoeld om uit te leggen hoe wij met uw privacy omgaan bij gebruik van deze website.
 • Wij gelden als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens verkregen door gebruik van deze website.  
Verwerkingsverantwoordelijke Formele bedrijfsnaam: De Privacy Coöperatie U.A. KvK-nummer: 68773404 Bezoekadres: Atoomweg 6B te Groningen E-mailadres: info@deprivacycooperatie.nl Telefoonnummer: 050-2111964
 • Wij respecteren en beschermen uw privacy. Wij zetten ons naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt altijd vertrouwelijk worden behandeld en met inachtneming van de geldende privacywetgeving wordt gebruikt, opgeslagen en beheerd.
 • Alle bezoekers van onze website geven ons toestemming om persoonsgegevens op te nemen in het geautomatiseerde bestand en te gebruiken voor de doeleinden zoals die in artikel 2 staan omschreven.
 • De wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn: uitvoer van een overeenkomst, ons gerechtvaardigd belang (marketing en verbetering dienstverlening), voldoen aan een wettelijke verplichting en uitdrukkelijke toestemming.
ARTIKEL 2. DOEL INFORMATIEVERZAMELING
 1. U geeft toestemming dat wij de persoonsgegevens die u online verstrekt alleen delen met onze leveranciers die in naam van ons handelen voor de hieronder beschreven doelen. Voor zover er expliciet om toestemming gevraagd wordt, heeft u altijd het recht uw toestemming in te trekken.
 2. Mocht u ons persoonsgegevens verstrekken (waarmee iemand kan worden geïdentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie uitsluitend zal worden gebruikt voor het volgende:
 • Het tonen en het gebruik van de website(s) op een correcte manier behorende bij de bevoegdheden van de gebruiker.
 • Het uitvoeren van de overeenkomst, waaronder het leveren van diensten.
 • Het controleren van uw identiteit, bijvoorbeeld bij klachten.
 • Het onderhouden van relaties met klanten, leveranciers en resellers.
 • Het melden van wijzigingen in het beleid, documenten en onze diensten.
 • Uw behoeften beter te begrijpen (al dan niet via cookies) en daarmee ons bedrijf, onze diensten, website, software en beveiliging te kunnen evalueren en (op maat) verbeteren.
 • Het registreren en afhandelen van klachten, aanvragen en verzoeken.
 • Het doen van commerciële uitingen, waaronder het versturen van gerichte nieuwsbrieven.
 • Het op anonieme basis doen van (demografisch en statistisch) onderzoek.
 • Het beschikbaar maken van reviews.
 • Voldoen aan de wettelijke bewaarplicht en andere juridische en regelgevende verplichtingen.
 • Onze bedrijfsvoering veilig te stellen en te beschermen en om fraude, ongeoorloofde activiteiten, claims en andere aansprakelijkheden te identificeren en te helpen minimaliseren of voorkomen.
ARTIKEL 3. CATEGORIEËN VERZAMELDE GEGEVENS De categorieën van informatie over u die wij mogelijk verzamelen, gebruiken, openbaar maken en anderszins hanteren, kunnen per land en geldende wet variëren.
 1. Naam en contactgegevens: Als u ons contactformulier gebruikt verzamelen wij uw voor- en achternaam en e-mailadres.
 2. Overige contactgegevens: Alleen indien u deze uit eigen beweging verstrekt verzamelen wij overige gegevens. Bijvoorbeeld, aanhef, postadres, telefoonnummer, etc.
 3. Referenties: Als u een account aanmaakt verzamelen wij profiel-id’s, wachtwoorden die wordt gebruikt voor authenticatie en toegang tot een account.
 4. Apparaat- en verbruiksgegevens: We verzamelen gegevens over uw apparaat, zoals IP-adres, Internetbrowser en apparaat type, apparaat-id's, in- en uitloggegevens, regionale en taalinstellingen en hoe u en uw apparaat werken met onze website(s) en met onze diensten.
 5. Locatiegegevens: We verzamelen gegevens over uw (onnauwkeurige) locatie.  Onnauwkeurige locatiegegevens zijn onder meer een van uw IP-adres afgeleide locatie of gegevens die met minder precisie aangeven waar u zich bevindt, zoals op het niveau van een stad of postcode.
 6. Inhoud: We verzamelen inhoud van uw berichten die u naar ons verstuurd hebt, zoals feedback en productbeoordelingen die u geschreven hebt, of vragen en informatie die u verschaft hebt voor klantenondersteuning. Wanneer u contact met ons opneemt, met bijvoorbeeld klanten-service of partnerteam, kunnen telefoongesprekken of chatsessies met onze medewerkers worden opgenomen en gemonitord.
ARTIKEL 4. INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS
 1. Wij proberen uw gegevens altijd correct bij te houden. U heeft het recht de gegevens welke over u worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren en onjuiste gegevens te laten verwijderen.
 2. Als u een account heeft, kunt u via uw persoonlijke toegangscode en wachtwoord altijd uw persoonsgegevens inzien en wijzigen. U heeft altijd het recht uw persoonsgegevens te veranderen en/of laten verwijderen indien deze incorrect zijn.
 3. Als u niet langer marketingcommunicaties van ons wilt ontvangen, hebt u het recht om  hierom te verzoeken. U kunt dit doen door ons te e-mailen of op de opt-out knop onderaan de uiting te klikken.
 4. Om deze rechten uit te oefenen of om een klacht in te dienen of om een verzoek om inlichtingen in te dienen over onze privacy praktijken, neemt u per e-mail contact met ons op via info@privacyconcepts.nl.
 5. Om gebruik te kunnen maken van uw rechten kunnen wij u vragen om bewijs om uw identiteit te verifiëren. Wij zullen uiterlijk binnen vier weken reageren op uw verzoek.
 6. Indien u binnen een periode van 6 maanden meerdere keren een verzoek hiertoe indient, kunnen we daarvoor een vergoeding in rekening brengen.
ARTIKEL 5. DERDEN
 1. Wij zullen de persoonsgegevens niet aan derden verkopen of verstrekken, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege bijvoorbeeld een overname en/of fusie waar wij bij betrokken zijn.
 2. Wij delen persoonlijke informatie met derden die namens ons services uitvoeren. Wij gebruiken bijvoorbeeld mogelijk derden voor het hosten van onze websites, het runnen van bepaalde functies ervan, het verzenden van e-mails en het beheren en analyseren van gegevens. Deze derden worden niet door ons bevoegd om de informatie te gebruiken voor eigen doelen.
 3. Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u van deze sites gebruikmaakt, verlaat u onze website. Wij hebben deze sites niet (allemaal) gecontroleerd, beheren deze sites niet en dragen geen verantwoordelijkheid voor deze sites. Als u besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, doet u dit volledig op eigen risico.
 4. Wij zullen de informatie die wij over u verzamelen uitsluitend verwerken binnen de Europese Economische Ruimte ('EER').
ARTIKEL 6. VEILIGHEID
 1. Wij doen ons uiterste om uw gegevens veilig te verwerken, met als doel om ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen. Hiervoor hebben wij fysieke, elektronische en organisatorische beheermaatregelen getroffen opgezet om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen. Wij gebruiken codering, waaronder SSL- beveiliging, bij het verzamelen of overdragen van alle gegevens.
 2. Wij kunnen de effectiviteit van dergelijke veiligheidsmaatregelen niet garanderen en niets in deze kennisgeving mag worden opgevat als een expliciete of impliciete garantie tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging.
 3. Serviceproviders die mogelijk toegang tot uw informatie hebben om namens ons services te leveren, zijn contractueel verplicht om dergelijke informatie in vertrouwen te houden, voldoende gegevensbeveiligingsmaatregelen te implementeren en mogen deze gegevens niet voor enige andere doeleinde gebruiken.
ARTIKEL 7. VERDENKING MISBRUIK
 1. Wij behouden ons het recht voor om zowel pro-actief als corrigerend op te treden bij verdenking van misbruik. Hieronder wordt verstaan dat wij in dit geval het recht hebben om alle informatie van en over bezoekers op te slaan en te bewaren als mogelijk bewijs van misbruik. Bij voldoende bewijs kunnen wij passende maatregelen treffen, waaronder uitsluiting van onze website of diensten en/of aangifte bij de politie en/of andere relevante autoriteiten. 
ARTIKEL 8. BEWAARTERMIJN
 1. Wij bewaren uw informatie zolang als nodig om de doeleinden waarvoor wij het verzamelen te bereiken, behalve zoals anderszins wettelijk is vereist.
 2. Gegevens van bezoekers worden 3 maanden opgeslagen en daarna geanonimiseerd en geaggregeerd bewaard.
 3. Gegevens van personen die het contactformulier hebben ingevuld worden 2 jaar bewaard.
 4. Gegevens van personen die een account hebben aangemaakt op de website of zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief worden bewaard tot het moment van beëindiging van het account of uitschrijving voor de nieuwsbrief.
 5. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de  financiële afwikkeling van overeenkomsten bewaren we 7 jaar.
ARTIKEL 9. WIJZIGEN PRIVACYVERKLARING
 1. Wij hebben het recht deze privacy verklaring aan te passen. Deze aanpassingen worden direct geplaatst op onze website www.privacyconcepts.nl en u zult hiervan indien wij uw e-mailadres hebben, per e-mail op de hoogte worden gesteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door wijziging van deze privacy verklaring.
 2. Onderhavige privacyverklaring is per 1 december 2018 van kracht en vervangt alle eerdere versies.
ARTIKEL 10. KLACHTEN
 1. Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen met betrekking tot de registratie van uw gegevens, kunt u zich wenden tot ons bestuur door een e-mail te sturen aan info@privacyconcepts.nl.
 2. Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.
Voor vragen met betrekking tot deze privacy verklaring, de website of de Privacy Coöperatie, kunt u terecht bij info@deprivacycooperatie.nl.
De Privacy Coöperatie U.A.
E-mail: info@deprivacycooperatie.nl
Tel: 050 2111 964

Adres
Atoomweg 6B
9743 AK Groningen

Bedrijfsgegevens
KvK-nr: 68773404
BTW-nr: NL857585678B01
IBAN: NL62 TRIO 0338 6302 87
Rekeninghouder: DE PRIVACY COOPERATIE UA